Druk ITT-1

Pierwszym krokiem w celu realizacji przyłącza wody i kanalizacji jest wystąpienie do MPWiK S.A. w Krakowie o wydanie informacji technicznej, określającej możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.


Aby wystąpić o informację techniczną należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – Stanowisko Informacji Technicznej (pok. 5), pisemny wniosek określający charakter zabudowy np. zabudowa mieszkaniowa, usługowa ewentualnie rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wraz z określeniem wielkości zapotrzebowania wody – druk ITT-1.

 

Do wniosku należy dołączyć mapę zasadniczą w skali 1:500 z planowanym zagospodarowaniem terenu działki(-ek), określić rodzaj obiektu zaznaczając i wypełniając odpowiednie pola oraz podać wartość zapotrzebowania wody. W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy wyjaśnić (udokumentować) charakter i stan prawno-własnościowy istniejącego bądź planowanego dojazdu. W zależności od sytuacji wymagane mogą być: mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów lub inne dokumenty prawno-własnościowe. W przypadku, gdy wnioskodawca występuje w imieniu inwestora, prosimy o dołączenie stosownego pełnomocnictwa.

Jeśli posiadamy już informacje techniczną lecz minął jej termin ważności, należy złożyć wniosek o jej prolongowanie za pomocą tego samego druku.

Druk ITT-1 do pobrania.pdf
(aby zapisać, kliknij na link prawym guzikiem myszy i wybierz „Zapisz element docelowy jako…”)

 

Przygodę z projektowaniem rozpocząłem w 2006 roku. Specjalizuje się w projektowaniu: instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych), przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zewnętrznych sieci gazowych, bezodpływowych zbiorników na ścieki (szambo), zagospodarowania wód opadowych.

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

autoresponder system powered by FreshMail