Krok 2 – Druk ITT-1

Pierwszym krokiem w celu realizacji przyłącza wody i kanalizacji jest wystąpienie do Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (WMK S.A.) o wydanie informacji technicznej, określającej możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.


Aby wystąpić o informację techniczną należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – Stanowisko Informacji Technicznej, pisemny wniosek określający charakter zabudowy np. zabudowa mieszkaniowa, usługowa ewentualnie rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wraz z określeniem wielkości zapotrzebowania wody – druk ITT-1.

Do wniosku należy dołączyć mapę zasadniczą w skali 1:500 z planowanym zagospodarowaniem terenu działki(-ek), określić rodzaj obiektu zaznaczając i wypełniając odpowiednie pola oraz podać wartość zapotrzebowania wody. W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy wyjaśnić (udokumentować) charakter i stan prawno-własnościowy istniejącego bądź planowanego dojazdu. W zależności od sytuacji wymagane mogą być: mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów lub inne dokumenty prawno-własnościowe. W przypadku, gdy wnioskodawca występuje w imieniu inwestora, prosimy o dołączenie stosownego pełnomocnictwa.

Jeśli posiadamy już informacje techniczną lecz minął jej termin ważności, należy ponownie złożyć wniosek o jej prolongowanie za pomocą tego samego druku oraz komplet załączników.

Druk ITT-1 do pobrania.pdf
(aby zapisać, kliknij na link prawym guzikiem myszy i wybierz „Zapisz element docelowy jako…”)

To był drugi krok, zapraszam na stronę aby poznać kolejny krok:

Krok 3 – Mapa do celów projektowych