Przyłącze wody i kanalizacji w Krakowie – Co należy zrobić, aby wykonać przyłącze

Przyłącze wody i kanalizacji. Jeśli planujesz budowę domu lub budynku wielofunkcyjnego, oprócz projektu architektonicznego potrzebujesz potem m.in. doprowadzić wodę do budynku oraz odprowadzić z niego ścieki poprzez przyłącze wody i kanalizacji. Jak to zrealizować na terenie Krakowa?


przyłącze wody i kanalizacjiPierwszym, podstawowym krokiem jaki musisz wykonać, jest wystąpienie do Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (WMK S.A.) o wydanie informacji technicznej. Dokument ten określa czy przyłącze wody i kanalizacji jest możliwe wykonania do wskazanej nieruchomości. Sprawę możemy załatwić w WMK S.A. – Biurze Obsługi Klienta – Stanowisko Informacji Technicznej, ul. Senatorska 9.

W tym celu będziemy potrzebowali:

We wniosku określ jaki rodzaj budynku chcesz podłączyć, podając jego lokalizację / adres, numeru działki, obrębu ewidencyjnego oraz jednostki ewidencyjnej. Do wniosku należy dołączyć co najmniej ksero mapy zasadniczej, mapy ewidencji gruntu oraz uproszczony wypis z rejestru gruntów. Oryginały zachowaj dla siebie. Będziesz je potrzebować w późniejszym etapie. Na mapach oznaczamy istniejącego budynku lub orientacyjną lokalizację projektowanego budynku.

Informacja techniczna wydawana jest w ciągu 20 dni roboczych od daty złożenia. Jednak w szczególnych wypadkach może przedłużyć się do 30 dni roboczych o czym nas teoretycznie wcześniej powiadomią.

Jakie informacje uzyskamy?

W odpowiedzi otrzymasz dokument określający jakie sieci są do dyspozycji w bezpośrednim sąsiedztwie. Przede wszystkim, czy istnieje możliwość bezpośredniego wykonania przyłącza wody i kanalizacji zlokalizowanej w drodze głównej lub dojazdowej do naszej nieruchomości. Pismo zawiera informacje czy do sieci kanalizacyjnej będziemy mieć możliwość doprowadzenia wód opadowych lub czy to jest zabronione. Uzależniamy to jest od rodzaju systemu kanalizacyjnego i dzieli się je na trzy rodzaje:

  • sieć kanalizacji sanitarnej – odprowadzać można tylko i wyłącznie ścieki bytowo-gospodarcze, odprowadzenie wód opadowych tutaj jest prawnie zabronione – sieć podlega pod WMK S.A.,
  • sieć kanalizacji ogólnospławnej – tutaj można odprowadzić ścieki bytowo-gospodarcze oraz wody opadowe. W szczególnych przypadkach konieczne będzie wykonanie retencji wód opadowych polegająca na opóźnieniu odpływu wód opadowych w czasie. Musimy to wykonać w szczególności w rejonach gdzie kanalizacja jest bardzo obciążona – sieć podlega pod WMK S.A.,
  • sieć kanalizacji opadowej / deszczowa – odprowadzać do niej można tylko i wyłącznie wody opadowe, odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do niej jest prawnie zabronione – sieć podlega pod ZDMK – Zarząd Dróg Miasta Krakowa).

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

W przypadku braku możliwości bezpośredniego wykonania przyłączy, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma istniejących sieci, pismo otrzymanej informacji technicznej będzie zawierać informacje gdzie znajdują się najbliższe sieci. O ile to jest możliwe pismo będzie zawierać informacje o możliwości ich rozbudowy we własnym zakresie.

Niestety jest to nienajlepsza informacja szczególnie w przypadku gdy w krótkim okresie czasu chcesz zrealizować przyłącze. Realizacja budowy sieci jest długotrwałym procesem oraz kosztowym. Każdy zakres inwestycji należy rozpatrzyć indywidualnie i w najprostszym wariancie sam etap projektowy może trwać około 6 miesięcy.

Nie w każdym przypadku będzie możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej lub do sieci kanalizacji sanitarnej. Jak w przypadku braku tej drugiej można w prosty sposób rozwiązać problem poprzez zastosowanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (potocznie szambo), to w przypadku braku możliwości zasilenia budynku z sieci wodociągowej trzeba wykonać własne ujęcie wody. Należy wówczas pamiętać o wykonaniu odpowiednich badań wody oraz o dokładnym określeniu miejsca występowania źródła wody – poziomu wód gruntowych.

Co dalej?

Podsumowując, jeśli otrzymaliśmy już informacje techniczną, kolejnym krokiem jest zlecenie Geodecie wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej przeznaczonej do celów projektowych. Trzeba zadbać o odpowiedni zakres w zależności czy sieci mamy w bezpośrednim otoczeniu czy konieczna jest ich rozbudowa. Po uzyskaniu mapy należy przedłożyć do Wodociągów Miasta Krakowa S.A. wniosek oraz dokumentację projektową opracowaną przez uprawnionego projektanta z wykorzystaniem mapy do celów projektowych.

Po prawidłowej weryfikacji projektu otrzymujemy oświadczenie o warunkach przyłączenia. Ponad to konieczne jest uzyskanie uzgodnienia ZUDP w Geodezji oraz wszelkie uzgodnienia z Zarządcą Dróg i inne jeśli wymagane. Więcej na ten temat postarałem się opisać TUTAJ.

Po spełnieniu powyższego możesz zlecić uprawnionemu Wykonawcy wykonanie zaprojektowanych przyłączy czyli:
– Wykonanie i odbiór przyłączy,
– Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i rozpoczęcie świadczenia usług przez WMK S.A.

W momencie podpisania końcowej umowy na dostawe wody i/lub odbiór ścieków, zakończyłeś wszystkie czynności potrzebne do zrealizowania przyłącza wody i kanalizacji.

To było tak w skrócie, teraz zapraszam Cię na kolejne strony, gdzie przedstawiam krok po kroku wszystkie etapy jakie są konieczne do realizacji przyłączy:

Krok 1 – Mapa zasadnicza, wypis i mapa ewidencji gruntów