Opłaty za wodę i ścieki na terenie Krakowa – 2012 r.

MPWiK - Komunikat - 2012W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje poniższa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Lp.WYSZCZEGÓLNIENIECena netto w złCena brutto w zł
1.Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców3,183,43
2.Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich Dostawców4,725,10
3.Stawka opłaty abonamentowej
- dla 30-dniowego okresu rozliczeniowego
- dla 60-dniowego okresu rozliczeniowego
- dla 90-dniowego okresu rozliczeniowego
- dla 60-dniowego rozliczenia ryczałtowego
- dla 90-dniowego rozliczenia ryczałtowego

4,61
4,61
2,10

4,98
4,98
2,27
4.Sawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych0,0280,030
5.Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego203,00219,24
6.Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia kanalizacyjnego194,00209,52

Cena brutto zawiera 8% podatek VAT

Informacja na postawie Komunikatu MPWiK S.A. w Krakowie na podstawie art. 24, ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

Sposób wyliczenia faktury VAT:
a) ilość m
3 wody i/lub ścieków mnoży się przez ich cenę jednostkową netto,
b) ilość okresów rozliczeniowych objętych fakturą (w których obowiązuje opłata abonamentowa) mnoży się przez stawkę opłaty abonamentowej,
c) wartości z pozycji „a” i „b” stanowią wartość sprzedaży netto,
d) od wartości sprzedaży netto oblicza się kwotę podatku VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie 8%),
e) do wartości sprzedaży netto dodaje się kwotę podatku VAT i uzyskuje się wartość sprzedaży brutto.
Podstawa prawna: § 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania
faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 Nr 68, poz. 360).