Krok 5 – Wykonanie przyłączy i odbiory

Wykonanie przyłączy i odbiory – posiadając uzgodniony projekt przyłączy oraz komplet uzgodnień z zarządca drogi oraz uzgodnienie z Geodezją (ZKUPSUT, dawniej ZUDP) możemy zgłosić zamiar budowy poprzez wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej, który należy przedłożyć w Sali Obsługi Klienta, ul. Senatorska 9.

przyłącze kanalizacji kraków

Wykonanie przyłączy. Do ww. wniosku jako załączniki musimy dołączyć wszystkie poniższe dokumenty:

  • plan zagospodarowania terenu z trasą przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej / pozwolenie na budowę / zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza,
  • kserokopię opinii wydanej przez Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu pod względem ich bezkolizyjności wraz z załącznikiem graficznym,
  • uwierzytelnioną kserokopię uprawnień budowlanych WYKONAWCY lub informację, że uprawnienia są złożone w Wodociągach Miasta Krakowa S.A.,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (wypis z ewidencji gruntów lub akt notarialny),
  • pisemne zgody właścicieli nieruchomości, zarządcy dróg na wejście w teren umożliwiające wykonanie przyłączy,
  • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – Druk F3-5-1,
  • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o działalności gospodarczej (w przypadku firm),
  • dwa egzemplarze umowy przyłączeniowej – Druk F4-3-7.

W ciągu dwóch tygodni od złożenia dokumentów, Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (WMK S.A.) przydziela inspektora, który będzie pełnił nadzór nad wykonaniem przyłącza. Odpowiedź wraz z 1 egzemplarzem umowy przyłączeniowej wysyłana jest do osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawcza który będzie wykonywał przyłącza powinien skontaktować się z wyznaczonym inspektorem WMK S.A. w celu omówienia szczegółów dotyczących wykonania przyłącza.

Po zakończeniu robót Wykonawca powinien przygotować dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjnej na podstawie których sporządzany jest protokół odbioru, który potwierdza że wykonane przyłącza nadają się do eksploatacji. Protokół odbioru jest podstawą do zgłoszenia montażu wodomierza i uruchomienia przyłącza wodociągowego i/lub zezwolenia na odprowadzanie ścieków w przypadku przyłącza kanalizacyjnego.

Po podpisaniu protokołu odbioru WMK S.A. wystawia fakturę zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Miejskiej Kraków obowiązującą w danym roku.

UWAGA! 
Ważne jest sprawne przeprowadzenie tego procesu, aby uniknąć zbędnego przedłużania się uruchomienia dostawy. Całą procedurę może dla nas przeprowadzić doświadczona i sprawdzona firma Wykonawcza która zrealizuje wykonanie przyłączy. Zobacz TUTAJ.

Ostatnią czynnością jest podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z WMK S.A.

Posiadając zgromadzone dokumenty oraz składając wniosek, WMK S.A. sporządza dwa egzemplarze umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, które otrzymamy pocztą pod wskazany przez nas adres. Po podpisaniu umów koniecznie musimy zwrócić na adres WMK S.A. (lub osobiście) wszystkie egzemplarze umowy. Po uzupełnieniu podpisów ze strony WMK S.A. jeden egzemplarz umowy zostanie nam przekazany. Montaż wodomierza możliwy tylko i wyłącznie w obecności inwestora lub osoby przez niego upoważnionej. Jako potwierdzenie montażu wodomierza otrzymujemy protokół montażu, który stanowi podstawę do rozpoczęcia naliczania opłat za zużytą wodę i/lub odprowadzania ścieków zgodnie z odczytami wodomierza.